Eramet Norway har hundre års erfaring med å lage ulike manganlegeringer. Denne kunnskapen, utviklet gjennom generasjoner, er Eramet Norways viktigste ressurs og verdi. Og det er denne kompetansen som har gjort selskapet ledende innenfor smelting og raffinering av manganlegeringer.

Selve raffineringsprosessen er i dag en avansert, høyteknologisk prosess, som få andre land i verden klarer å kopiere. Fra den optimale blandingen av malm og koks mikses og fylles i ovnen, til styringen av den avgjørende raffineringsprosessen, er presisjon og erfaring avgjørende. Ved hjelp av et avansert styringssystem, overvåkes hvert minste ledd i produksjonen, og fortløpende tar laboratoriene detaljprøver for å teste kvaliteten.

Fra den optimale blandingen av malm og koks mikses og fylles i ovnen, til styringen av den avgjørende raffineringsprosessen, er presisjon og erfaring avgjørende.

Investerer i en bærekraftig fremtid

ERAMETs norske prosessanlegg står for grønn teknologi, fremtidsrettede løsninger og har investert massivt i:

 • miljøfilter for rensing av røyk og støv
 • renseanlegg for tungmetaller
 • energigjenvinnning
 • vannrenseanlegg
 • miljøopplæring av ansatte

Eramet Norway produserer metall med ren og fornybar vannkraft, og er verdens mest miljøvennlige manganprodusent.

Kontinuerlig utvikles prosesser, utstyr og mennesker, slik at selskapet beholder sin plass i verdenstoppen:

 • Anleggene nyttiggjør seg moderne teknologi og styringssystemer på alle områder.
 • Menneskene som jobber her behersker teknologien og sørger for god utnyttelse av utstyret.
 • Prosessanleggene har høy driftsstabilitet, god effektutnyttelse, høy driftstid og leverer optimal kvalitet.

Råvarer fra egen gruve

Eramet Norway håndterer betydelige mengder råstoffer i produksjonen. Råstoffene kommer fra både utenlandske og norske leverandører, og er i hovedsak:

 • manganmalm
 • metallurgisk koks
 • kvarts og kalkstein

Andre viktige innsatsfaktorer er elektrodemasse og metalliske silisiumkilder. I smelteverkene produseres og forbrukes betydelige mengder internprodukter – som forflyttes både internt i prosessanlegget, og de tre prosessanleggene imellom.

ERAMET-konsernet eier flere gruver, blant annet Moanda-gruven i Gabon. Mangan fra gruvene transporteres til ERAMETs anlegg i Asia, USA, Europa og Sør-Amerika, og er en viktig bestanddel i produksjonen av malm.

Mangmanmalmen fraktes sjøveien fra Vest-Afrika

Til Norge fraktes manganmalmen sjøveien fra gruven i Gabon i Vest-Afrika. I gruven brytes malmen flere steder, før ulike kvaliteter fra forskjellige områder i gruven blandes for å få rett sammensetning. Deretter fraktes manganet flere hundre kilometer på jernbane før det lastes ombord i skip – hele veien med fokus på at produktet skal leveres i rett kvalitet til rett tid.

Når distansen på sjøveien er tilbakelagt, går manganet inn i produksjonsprosessen i Norge. I de tre prosessanleggene lagres og kvalitetssikres malmen før den kjøres inn i smelteovnene, sammen med andre råvarer som koks og slaggdannere.

Eramet_kai

Eramet_lasting

Eramet_prosess

Produksjon av manganlegeringer

Produksjonsoversikt

produksjonsprosessen_large

 

 

 

ManganMetallurgiFerrolegeringerPAH
Mangan er et metallisk grunnstoff som tilhører gruppe 7 i grunnstoffenes periodesystem. Rent mangan er et stålgrått metall. Det er hardt, men samtidig så sprøtt at det lar seg pulverisere. Nest etter jern er mangan det hyppigst forekommende metall i jordskorpen.
Metallurgi er læren om utvinning av metaller (prosessmetallurgi eller ekstraktiv metallurgi) og læren om metallenes struktur, egenskaper og behandling (fysikalsk metallurgi inkl. metallografi).
Ferrolegeringer (av ferro-), i videste betydning alle jernlegeringer. Normalt brukes ferrolegeringer som fellesbetegnelse på de legeringer av jern med andre metaller og med halvmetaller som anvendes i stålverk til desoksidasjon og opplegering. De fleste ferrolegeringer fremstilles ved smelting i elektrisk industriovn med koks som reduksjonsmiddel. Lavprosentig ferromangan (spiegel) og lavprosentig ferrosilisium kan fremstilles i masovn. Ferromangan, ferrosilisium og silikomangan produseres i Norge.
PAH eller polysykliske aromatiske hydrokarboner, er organiske forbindelser av karbon og hydrogen. De finnes i meget små mengder i miljøet og dannes ved ufullstendig forbrenning. De spres gjerne med sotpartikler. Mange av forbindelsene har kreftfremkallende (karsinogen) virkning, f.eks. benzopyren. PAH forekommer i tobakksrøyk, røkte matvarer, tjære, brukt motorolje m.m. Det meste PAH stammer fra forbrenning av fossilt brensel (olje, bensin, kull), men små mengder kan også dannes ved steking og røking av mat. I Norge regnes aluminiumsverk, metallurgisk industri, offshorevirksomhet, transport og vedfyring som de viktigste kildene til PAH-forurensing.