Eramet Norway sikrer selskapets konkurransekraft ved å arbeide for utvikling av robuste lokalsamfunn rundt våre prosessanlegg.

Ved å utøve samfunnsansvar oppnår Eramet Norway at:

 • eierne får en forventet avkastning på investert kapital
 • de ansatte har trygghet for seg og sine familier
 • leverandørene har en krevende kunde
 • kundene får sine produkter til rett tid og kvalitet
 • miljøet får minimale belastninger
 • Eramet Norway tar initiativ til omstilling i forhold til våre omgivelser
 • Eramet Norway produserer nyttige produkter som verden trenger, på en miljømessig effektiv måte

Selskapets holdning er at medvirkning, engasjement og bruk av de ansattes kompetanse er drivere for utvikling av robuste og attraktive lokalsamfunn.

Gjennom IndustriClusteret Grenland, Eyde-nettverket og EnergiRike engasjerer vi oss i møteplasser som har stor betydning for gjensidig kunnskapsbygging mellom myndigheter, politikere, kompetansemiljøer og vår industri om viktige, felles utfordringer.

Eramet Norway mener at en robust industriregion kjennetegnes av:

 • et likeverdig og stabilt velferdstilbud
 • et konkurransedyktig, lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv
 • god tilgang på kompetanse
 • varierte arbeidsmarkeds-, bo- og servicetilbud

Støtte til nærmiljøet

Eramet Norway støtter lag, organisasjoner, kulturaktiviteter og enkelttiltak på de ulike produksjonsstedene. Det er viktig at samfunnet rundt selskapets virksomheter gir varierte muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter.

Samarbeid med miljøorganisasjoner

Eramet Norway har et formalisert samarbeid med de største miljøorganisasjonene i landet, hvor målsettingen er å utnytte hverandres spisskompetanse for å bedre selskapets miljøresultater.
> Les mer om Eramets satsing på lokal utvikling
> Les mer om Eramets forhold til interessenter

 

Miljø og klimaVerdigrunnlag

Eramet Norway stiller strenge miljøkrav til egen drift og jobber tett med norske myndigheter for å sikre at alle forskrifter følges og at det kontinuerlig etableres nye forbedringsmål. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden for miljøstyringssystemer. Verdens grønneste manganprodusent ›

Eramet Norway har et klart definert verdigrunnlag og ledelseskonsept med fokus både på kunder, medarbeidere og andre interessenter – som naboer, samfunn, eiere og leverandører. Robuste industriregioner er nødvendig for å underbygge prosessanleggenes eksistensberettigelse. En inkluderende organisasjonskultur gir resultater ›