Eramet Norways Utviklingsgruppe i Trondheim har som mål å bli en ekspert på driftsnær, anvendt forskning, og skal bidra sterkt til ERAMET konsernets strategi for å sikre bærekraftig utvikling.

Forskning og utvikling


Det finnes to viktige aktører i satsningen innenfor forskning i Eramet-konsernet:

  • ERAMET Research, konsernets forskningssenter i Paris med nærmere 150 ansatte og fasiliteter for forskning innen metallurgi og gruvedrift.
  • Eramet Norways Utviklingsgruppe i Trondheim, som består av tre forskere med tilgang til utstyr og kompetanse tilknyttet NTNU og SINTEF.

Gruppen samarbeider med prosessanleggene for å analysere og løse tekniske og prosessmessige utfordringer. Den støtter seg til et nettverk av fageksperter fra akademia, forskningsinstitutter, konsulenter og annen industri.

Støtter nasjonale og regionale initiativer

Eramet Norway støtter både nasjonale og regionale initiativer gjennom bransjeforeningen Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), utstrakt samarbeid med NTNU og SINTEF, Eyde-nettverket, Teknova og Tel-Tek. Forskningsrådet gir et viktig økonomisk bidrag til realisering av FoU-prosjekter, samt støtte til intern forskning gjennom SkatteFUNN-ordningen. Gjennom FFF har det vært utviklet nyttig kunnskap på mange områder innenfor selskapets prosesser. I de senere årene har FFF-prosjektene ofte hatt et miljørettet fokus og derfor bidratt til å forbedre Eramet Norways prestasjoner på dette området.

Fokus på bedre prosesstabilitet

Utviklingsgruppen fokuserer på å forbedre prosesstabiliteten blant annet gjennom råvarebehandling, metallurgisk prosessutvikling, miljø og sikkerhet. Alle disse aktivitetene fremmer en bedre utnyttelse av både råvarer og energi, noe som har en svært positiv påvirkning på miljøet.

Reduksjon av utslipp og bedre utnyttelse av biprodukter

Miljøprosjekter sikter mot å redusere utslipp til både indre og ytre miljø, samt å utnytte biprodukter fra prosessene. Alle disse aktivitetene foregår i åpenhet og samarbeid med myndighetene (spesielt Miljødirektoratet) og annen industri med tilsvarende problemstillinger.

Smart design ved bruk av CFD

For utslipp til luft anvendes det numeriske verktøyet CFD (Computational Fluid Dynamics) til å finne smart design for en effektiv og kostnadseffektiv metode for oppsamling av støv og røyk, som oppstår i produksjonen.

Etter kontroll av modellene mot målinger i produksjonslokalene, kan flere ideer til løsning bli testet ut gjennom simuleringer på datamaskin før en endelig løsning blir valgt. Denne metodikken har ført til betydelige forbedringer av utslipp relatert til tapping og utstøping av metall.

Fremtidig utnyttelse av slam

Hvert år deponeres store mengder slam som kommer fra rensing av avgasser. Slammets egenskaper og kjemiske sammensetning gjør resirkulering eller bruk i annen industri utfordrende. Gjennom en strukturert og langsiktig forskningsinnsats har imidlertid Eramet Norway samlet kunnskap om slammet og gjennomført testarbeid for å kvalifisere prosesser og utstyr for en fremtidig utnyttelse av dette.

Eksempler på aktuelle utviklingsprosjekter

I prosessanlegget i Sauda ble det i 2012 startet opp to viktige utviklingsprosjekter i samarbeid med SINTEF og NTNU:

  • Det første prosjektet dreier som om å installere og teste ut bruk av lasermålere samt lufthastighetsmålere for å kvantifisere utslipp over tak fra prosessanleggets to smelteovner. Så langt viser dette lovende resultater, og målet nå er å teste ut lasermålere fra to leverandører for å montere målere på begge ovnene i løpet av høsten.
  • Det andre prosjektet er utvikling av en CFD-modell (Computational Fluid Dynamics) for ovnshuset i Sauda. Modellen gjør det mulig å simulere for eksempel hvordan en planlagt ombygging vil påvirke avtrekk og luftstrømmer. Videre optimalisering av modellen vil fortsette med spesielt fokus på hallvinder som i sterk grad påvirkes av åpne/stengte porter.

 

NTNUSINTEFEyde-nettverketTeknova ASTel-Tek

Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.

Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole er et norsk forskningskonsern som selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Eyde-nettverket samler all industriell skaperkraft på Sørlandet.

Teknova ble opprettet for å oppfylle behovet for et teknisk naturvitenskapelig forskningsinstitutt, som skaper nærhet og samvirke mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og industri og næringsliv i Sørlandsregionen.

Tel-Tek er et nasjonalt FoU-institutt med fokus på energieffektive produksjonsprosesser og lavutslipp. Instituttet er en oppdragsorganisasjon og utfører prosjekter for og i samarbeid med industri og virkemiddelapparatet.